માત્ર 2019 ના અંત સુધી જ! પ્રોમો 4 અને 5 !!!

+ 2% વધારાની ડિસ્કાઉન્ટ + તમારા નિયમિત ગ્રાહક ડિસ્કાઉન્ટ (કોઈપણ જથ્થામાં)
4 પેન્સ માટે + 4% વધારાનો + નિયમિત ગ્રાહક ડિસ્કાઉન્ટ
5 પેન્સ માટે + 5% વધારાનો + નિયમિત ગ્રાહક ડિસ્કાઉન્ટ
 
નૉૅધ :
ડિસ્કાઉન્ટ્સ 4 અને 5 ની સ્થિતિ માટે માન્ય છે
અથવા ઓછા 4 પેન
- મહત્તમ ડિસ્કાઉન્ટ 10% છે

એચ.જી.જી. ડિસ્કાઉન્ટ

અગાઉના લેખ એચજીએચ થાઇલેન્ડ - ઓગસ્ટનો બ !તી!

પ્રતિક્રિયા આપો

દેખાયા પહેલાં ટિપ્પણીઓ મંજૂર હોવી આવશ્યક છે

* જરૂરી માહિતી