પટાયામાં જીનોટ્રોપિન - બેંગકોકથી માનવ વિકાસ હોર્મોનનું વિતરણ

માટે નવું ઓર્ડર 

જીનોટ્રોપિન ગોક્યુવિક પેન 12 એમજી (36 આઈયુ) ચોનબૂરી પટાયાથી

પટાયામાં જીનોટ્રોપિન - બેંગકોકથી માનવ વિકાસ હોર્મોનનું વિતરણ

- રોકડ ચુકવણી
- કુરિયર સેવા દ્વારા ડિલિવરી

પટૈયામાં જીનોટ્રોપિન

અગાઉના લેખ એચજીએચ ક્લિનિક થાઇલેન્ડ - બેંગકોકમાં ફાર્મસીમાંથી ડિલિવરી જેનોટ્રોપિન
આગળનો લેખ થાઇલેન્ડના ઉત્તરમાં જીનોટ્રોપિનની ડિલિવરી - ચિઆંગ માઇમાં ઓનલાઇન એચ.જી.જી. ખરીદો

પ્રતિક્રિયા આપો

દેખાયા પહેલાં ટિપ્પણીઓ મંજૂર હોવી આવશ્યક છે

* જરૂરી માહિતી