સ્વિન્ડન યુનાઈટેડ કિંગડમમાં એચ.જી.જી. ખરીદો - વેચાણ માટે યુકે

યુનાઇટેડ કિંગડમમાં માનવ વિકાસ હોર્મોનનું ઑર્ડર અને કાનૂની વિતરણ
અગાઉના લેખ સિંગાપોરમાં એચ.જી.જી. ઇન્જેક્શન

પ્રતિક્રિયા આપો

દેખાયા પહેલાં ટિપ્પણીઓ મંજૂર હોવી આવશ્યક છે

* જરૂરી માહિતી