બેંગકોકમાં PFIZER માંથી 1 પેન જિનોટ્રોફીન ગોસ્મિક પેન 12mg (36IU) ઓર્ડર કરો

ગઈ કાલે 8 વાગ્યે ગ્રાહકે બેંગકોકમાં 1 પેન જેનોટ્રોપિન ગોક્વિક પેન 12 એમજી માટેનો ઓર્ડર છોડી દીધો

હોગ થાઈલેન્ડ

- આજે 11 પર અમારા ગ્રાહકના હોટેલ રૂમમાં મફત ડિલિવરી છે

- મફત શિપિંગ, રોકડ ચૂકવણી

 

અગાઉના લેખ બેંગકોકમાં સામોટોપ્રિન - થાઇલેન્ડમાં PFIZER થી નવો ઓર્ડર જિનોટ્રોફીન ગોક્કિક પેન 12mg (36IU)
આગળનો લેખ બેંગકોકમાં 3 પેન જેનોટોપ્રિન ગોઝિક પેન 12mg ઑર્ડર કરો

પ્રતિક્રિયા આપો

દેખાયા પહેલાં ટિપ્પણીઓ મંજૂર હોવી આવશ્યક છે

* જરૂરી માહિતી